Algemeen

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een hulpverleningscentrum dat van de overheid de opdracht kreeg hulp te bieden in situaties van kindermishandeling of –verwaarlozing. Een VK biedt dus hulpverlening indien er ongerustheden zijn over een kind of een gezin, betreffende geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. 

In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). De oprichting van de vertrouwenscentra kwam tot stand via een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Ze worden erkend en gesubsidieerd via het Agentschap Kind en Gezin en geïnspecteerd door de Zorginspectie van de Vlaamse overheid.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel werd opgericht in 1986 onder de naam Vertrouwensartscentrum "Kind in Nood" Brussel. Sinds 1988 wordt het centrum officieel gesubsidieerd door Kind en Gezin samen met de vijf andere centra in Vlaanderen.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel is één van de ankerpunten in Vlaanderen bij vermoedens van kindermishandeling. Het centrum biedt diagnostiek, advies, coördinatie en ondersteuning van hulpverlening en behandeling indien nodig.

Onze opdrachten zijn

 • Opnemen van meldingen over kindermishandeling
 • Werken met gezinnen in geval van (een vermoeden van) kindermishandeling
 • Coördinatie van de hulpverlening rondom een gezin in geval van kindermishandeling
 • Advies geven omtrent kindermishandeling aan professionele en niet professionele melders
 • Coaching geven aan hulpverleners rond de concrete aanpak van situaties van kindermishandeling
 • Vorming geven aan hulpverleners en diensten omtrent kindermishandeling
 • Sensibiliseren omtrent kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Brussel richt zich tot kinderen, jongeren en hun ouders, woonachtig in Brussel. Voor gezinnen buiten Brussel, verwijzen wij door naar de vertrouwenscentra uit de andere provincies.

Gezien het multiculturele karakter van de Brusselse gezinnen, houden wij binnen onze werking bijzonder rekening met culturele en religieuze achtergronden van mensen. Ook gezinsleden met wie we geen gemeenschappelijke taal delen, trachten we maximaal te betrekken door de hulp van tolken te vragen. Voor gezinnen bij wie er geen link is met een Nederlandstalig netwerk, verwijzen wij naar onze collega’s van SOS Enfants.

De hulpverlening van het VK is

 • Gratis
 • Vrijwillig (niet justitieel), maar niet vrijblijvend (aanklampend)
 • Vertrouwelijk
 • Gezinsgericht
 • Respectvol voor alle betrokkenen
 • Multidisciplinair

Het belang en de veiligheid van het kind in zijn gezin staan centraal!